gizchina.com.pl

Biznes IT Marketing

szkolenie BHP
Biznes

Wstępne szkolenie BHP – na czym polega?

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) jest praktyką mającą na celu zapewnienie pracownikom bezpiecznych, higienicznych warunków pracy, umożliwiających im wykonywanie powierzonych zadań. Szkolenia BHP są niezbędne, by rozpocząć pracę. 

Szkolenia BHP

Szkolenie BHP jest obowiązkiem wynikającym z Kodeksu Pracy. Jest ono ważne z kilku powodów – po pierwsze, aby nabyć umiejętności związane z bezpiecznym wykonywaniem obowiązków zawodowych; po drugie, aby zapoznać się z wszelkimi niezbędnymi przepisami. Z perspektywy pracownika może się to wydawać nudne, ale może okazać się niezwykle istotne, jeśli kiedykolwiek znajdzie się on w potrzebie!

Przeprowadzane są zazwyczaj dwa kursy BHP – wstępne szkolenie BHP i okresowe szkolenie BHP.  W niniejszym artykule skupimy się na pierwszym z wymienionych.

Wstępne szkolenie BHP

Pracodawca ma obowiązek zapewnić szkolenia wszystkim pracownikom, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Dotyczy to również osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych lub zatrudnionych jako stażyści.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy jest m.in. udział w szkoleniu BHP składającym się z dwóch części: instruktażu ogólnego (umożliwiającego zapoznanie się z przepisami BHP określonymi w ustawie) oraz instruktażu stanowiskowego. Szkolenie takie często zapewnia również zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, co przyda się, jeśli kiedykolwiek będziesz na miejscu, gdy ktoś ulegnie wypadkowi w twoim zakładzie pracy!

Celem instruktażu stanowiskowego jest zapewnienie, że uczestnicy poznają czynniki, ryzyko i metody ochrony przed zagrożeniami na swoich stanowiskach pracy. Niezależnie od tego, jak wiele wiemy już o naszym zawodzie lub dziedzinie, każdego dnia pojawiają się nowe rzeczy, więc tego typu szkolenie nigdy nie może być pomijane!

Kto przeprowadza szkolenie?

Pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub wykwalifikowana osoba posiadająca ważny certyfikat do udzielania instrukcji w tym zakresie może przeprowadzać szkolenia dla pracowników. Może to też robić sam pracodawca (jeśli posiada wiedzę), lub wyznaczeni pracownicy z doświadczeniem. Dostępne są również szkolenia online, które są dostępne w ramach samokształcenia.

Potwierdzenie odbycia szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy

W celu zapewnienia, że pracownicy są przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy, pracodawca powinien potwierdzić szkolenie na piśmie i mieć je zapisane w aktach. Oświadczenie od uczestników szkolenia, że przeszli wstępne szkolenie BHP lub otrzymali podręcznik podczas przyjęcia do pracy, powinno zawierać imię (imiona), nazwisko pracownika, który wykonał to zadanie, jak również datę/miejsce, w którym takie kursy zostały przeprowadzone; dodatkowo wymagany jest również podpis pracownika na końcu.

Bez wstępnego szkolenia BHP pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy. Musi znać czyhające na niego ryzyko i wiedzieć, jak się zachowywać, gdy dojdzie do groźnego zdarzenia. Dlatego tak ważne jest ich zorganizowanie.